مجموعه ای از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ با تکیه بر دانش و اعتماد به متخصصین مشاور مجموعه آرکا رهرو افق نوین تحت حقوقی، اداری و ثبتی این شرکت قرار دارند.