آموزش سامانه جامع تجارت ایران

اولین دوره آشنایی با سامانه جامع تجارت با حضور انجمن نساجی ایران

کمیته آموزش، تحقیق و تبادل فناوری اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران با همکاری شرکت جهان اروم اٌیاز دوره آشنایی با سامانه جامع تجارت ایران را برگزار کرد.
مدرس: اختای طاهری

آموزش ثبت نام در سامانه جامع تجارت

بخش اول

کمیته آموزش، تحقیق و تبادل فناوری اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران با همکاری شرکت جهان اروم اٌیاز دوره آشنایی با سامانه جامع تجارت ایران برگزار شد. در این رویداد ماژول شناسه کالا، عملیات تجارت داخلی شامل مدیریت اسناد ورودی و اظهار تولید مورد بررسی قرار گرفته است.

مدرس: اختای طاهری

آموزش ثبت نام در سامانه جامع تجارت

بخش دوم

کمیته آموزش، تحقیق و تبادل فناوری اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران با همکاری شرکت جهان اروم اٌیاز دوره آشنایی با سامانه جامع تجارت ایران برگزار شد. در این رویداد ماژول شناسه کالا، عملیات تجارت داخلی شامل مدیریت اسناد ورودی و اظهار تولید مورد بررسی قرار گرفته است.