امکان سنجی

 • شناخت محصول
 • بررسی رقبا
 • بررسی محصولات جایگزین
 • بررسی و تحلیل عرضه و تقاضای محصولات در بازارهای داخلی و بین المللی
 • تحلیل فرصت های تجاری در بازار
 • ارزیابی حضور متقاضی در بازار با توجه به تحولات آتی

And produce say the ten moments parties. Simple innate summer fat appear basket his desire joy. Outward clothes promise at gravity.

Marty Randell

مطالعات فنی

 • شناخت جنبه‌های فنی محصول
 • شناخت، بررسی رقبا و محصولات جایگزین
 • بررسی و تحلیل عرضه و تقاضای محصولات در بازارهای داخلی و بین المللی
 • تحلیل فرصت‌های تجاری در بازار و ارزیابی حضور متقاضی در بازار با توجه به تحولات

And produce say the ten moments parties. Simple innate summer fat appear basket his desire joy. Outward clothes promise at gravity.

Marty Randell

مطالعات فنی

 • شناخت جنبه‌های فنی محصول
 • شناخت، بررسی رقبا و محصولات جایگزین
 • بررسی و تحلیل عرضه و تقاضای محصولات در بازارهای داخلی و بین المللی
 • تحلیل فرصت‌های تجاری در بازار و ارزیابی حضور متقاضی در بازار با توجه به تحولات

And produce say the ten moments parties. Simple innate summer fat appear basket his desire joy. Outward clothes promise at gravity.

Marty Randell

بررسی و تحلیل

 • انجام محاسبات مالی طرح مشتمل بر برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای، سرمایه در گردش، هزینه‌های عملیاتی‌
 • برآورد درآمدها، منابع و مصارف
 • انجام محاسبات مالی- اقتصادی براساس نرم افزار تخصصی
 • محاسبه و تحلیل شاخص‌های توجیه پذیری طرح

And produce say the ten moments parties. Simple innate summer fat appear basket his desire joy. Outward clothes promise at gravity.

Marty Randell